Shadow
Slider

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne

Stanowisko urzędnicze

na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MSZANIE DOLNEJ

 

ogłasza nabór na stanowisko Inspektora d/s świadczeń rodzinnych i wychowawczych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

 1. Starowiejska 2, 34 – 730 Mszana Dolna

 

 1. Liczba lub wymiar etatu: 1

 

 1. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • doświadczenie zawodowe na identycznym stanowisku,
 • co najmniej roczny staż pracy,
 • wykształcenie wyższe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: administracja, prawo, ekonomia,
 • posiadane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych,
 • doskonała znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • umiejętność organizacji czasu pracy,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość pakietu Office i innych,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • obsługa interesantów (udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji),
 • prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie: świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w w/w sprawach,
 • prowadzenie windykacji i egzekucji nienależnie pobranych świadczeń,
 • przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
 • przygotowywanie sprawozdawczości w w/w obszarach,
 • podejmowanie działań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku osób pracujących i przebywających poza granicami Polski,
 • przygotowywanie stosownych zaświadczeń dla świadczeniobiorców,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zleconych zadań.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 • warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca administracyjno - biurowa.

 

 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów oraz program komputerowy do obsługi świadczeń.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS Mszana Dolna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:

 

 • podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
 • podpisany list motywacyjny i referencje,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie) poświadczone za zgodność z oryginałem,
 • kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem,
 • kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016,  poz. 902 z późn. zm.)” i podpisem kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2 (dalej: MOPS),
 • pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2,
 • w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego – pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę usług administracji publicznej e-PUAP,

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i  wychowawczych”.

 

Składanie dokumentów:

 • termin składania dokumentów: do dnia 8 marca 2018 r. do godz. 15.00. Liczy się data wpływu do MOPS,
 • aplikacje, które wpłyną do MOPS po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

 • z Regulaminem naboru można się zapoznać w MOPS oraz w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej (dalej: BIP),
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 33-10-084,
 • osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,
 • osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej,
 • dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MOPS zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 • dokumenty kandydatów, których oferty zostały odrzucone nie będą odsyłane, będą mogli dokonywać odbioru dokumentów osobiście, za potwierdzeniem,
 • w ciągu trzech dni od dnia zakończenia naboru w BIP zostanie zamieszczona lista osób spełniających wymagania formalne oraz termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Planowane zatrudnienie od dnia 15 marca 2018 r.

 

 

(-)  mgr Izabela Cież

KIEROWNIK MOPS

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme