baner_mops_190_1200.png
Shadow

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MSZANIE DOLNEJ

 

ogłasza nabór na stanowisko księgowego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej,
ul.
Starowiejska 2, 34 – 730 Mszana Dolna

 

I. Stanowisko urzędnicze: księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – ½ wolnego etatu

 

Nabór dotyczy zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nieprzekraczający 3 miesięcy, w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wybrany kandydat, o którym mowa w zdaniu poprzednim może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

II.Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. co najmniej roczny staż pracy,
 4. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wykształcenie wyższe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. znajomość regulacji prawnych, w szczególności z zakresu: zagadnień rachunkowości budżetowej, znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych KPA, ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych oraz ustawy o pomocy społecznej.
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

III. Wymagania dodatkowe:

Ogólna znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym, osób fizycznych, samorządzie gminnym, kodeksu pracy, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.

 1. Dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, samodzielność,
 2. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office, mile widziana znajomość programu Płatnik oraz programów księgowych do obsługi pełnej księgowości,
 3. Umiejętność pracy w zespole, dobra motywacja do pracy, dobra organizacja pracy, łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku księgowego ośrodka:

 1. Obsługa programu Districtus w tym m.in.: sporządzanie list płac, zaświadczeń, deklaracji PIT,
 2. Obsługa programu Płatnik w tym in. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
 3. Obsługa programu finansowo – księgowego T-Soft w tym ewidencja wydatków i dochodów,
 4. Sporządzanie sprawozdań do GUS,
 5. Sporządzanie przelewów elektronicznych,
 6. Sporządzanie projektów budżetu, oraz sporządzanie wniosków o zmianę w planie finansowym po stronie dochodów i wydatków,
 7. Sporządzanie kwartalnych zapotrzebowań na środki finansowe do MUW oraz rozliczenia dotacji w tym zakresie,
 8. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych PŚT i wartości niematerialnych i prawnych,
 9. Wykonywanie innych poleceń głównego księgowego.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 Stanowisko: urzędnicze – księgowy

 1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu
 2. Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2,
 3. Praca jednozmianowa,
 4. Praca przy komputerze

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS Mszana Dolna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie) poświadczone za zgodność z oryginałem,
 9. kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem,
 10. kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 11. kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 12. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji „ i podpisem kandydata.

 

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-11 lub brak wymogu określonego w pkt 12 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2 (dalej: MOPS),
 2. pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2,
 3. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego – pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę usług administracji publicznej e-PUAP,

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko księgowy w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej”.

 

Składanie dokumentów:

 1. termin składania dokumentów: do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00. Liczy się data wpływu do MOPS,
 2. aplikacje, które wpłyną do MOPS po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

 1. z Regulaminem naboru można się zapoznać w MOPS oraz w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej (dalej: BIP),
 2. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 33-10-084,
 3. osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,
 4. osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane,
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej,
 6. dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MOPS zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 7. dokumenty kandydatów, których oferty zostały odrzucone nie będą odsyłane, będą mogli dokonywać odbioru dokumentów osobiście, za potwierdzeniem,
 8. w ciągu trzech dni od dnia zakończenia naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ośrodka zostanie zamieszczona lista osób spełniających wymagania formalne oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

(-)  mgr Izabela Cież

  KIEROWNIK MOPS

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme