Shadow
Slider

Rodziny wspierające

RODZINY WSPIERAJĄCE

Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która przy współpracy z Asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak:

 • organizowanie czasu wolnego dzieciom,
 • wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomoc w nauce,
 • ·wskazówki dotyczące wychowania dzieci oraz w sytuacji konieczności: nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

 

KTO MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Rodzinę ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa cywilnoprawna, która określa zasady zwrotu kosztów poniesionych z tytułu udzielanego wsparcia.

KTO NIE MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Ustawodawca nie wskazuje minimalnych wymogów dla rodziny wspierającej wydaje się jednak, że:

 • skazanie członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nie wypełnianie obowiązku alimentacyjnego,
 • odebranie władzy rodzicielskiej,
 • problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • brak stałego źródła utrzymania,
 • stwierdzenie u członka rodziny uzależnienia od alkoholu,
 • zaburzenia psychiczne itp.

wykluczają możliwość wskazania takiej rodziny jako rodziny wspierającej. 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić. Tak więc rodziny wspierające stanowią instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.
 • Przydzielenie rodziny wspierającej nie jest obowiązkiem gminy.
 • Ustawodawca nie wskazuje formy prawnej w jakiej następuje "przydzielenie" rodzinie wspieranej rodziny wspierającej. Wydaje się jednak, że nie powinna to być decyzja administracyjna a pomiędzy rodziną wspieraną a gminą – porozumienie.
 • Rodzina wspierana powinna wyrazić zgodę na objęcie jej tą formą wsparcia. 
 • Umowa zawierana z rodziną wspieraną obok określenia zasad zwrotu kosztów powinna definiować te koszty. Będą one zależały od zakresu pomocy jakiej rodzina wspierająca będzie udzielać rodzinie wspieranej.
 • Przykładowo: jeżeli członek rodziny wspierającej ma pomóc w nauczeniu rodziny wspieranej przygotowywania samodzielnie posiłków, kosztem może być równowartość zakupionych w tym celu produktów żywnościowych.
 • Zwrot kosztów jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
© 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme