Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2, tel. (18) 33 19 971, tel./fax. (18) 33 10 084

Slideshow Image

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Mszanie Dolnej

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celach związanych z realizacją zadań nałożonych na Ośrodek,  na podstawie przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, przepisów prawnych z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej a także ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” do załatwienia Pani/Pana sprawy.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Pani/Pani będą przechowywane na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a).
 7. Podanie danych osobowych wymaganych do realizacji zadań Ośrodka jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2 lub osobiście pod wskazanym wyżej adresem.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 

 

 

wielkanoc

Z okazji Świąt Wielkanocnych pracownicy MOPS życzą

miłości, któa jest ważniejsza od wszystkich dóbr,

zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze,

pracy, która pomaga żyć oraz uśmiechów bliskich i nieznajomych, któe pozwalają lżej oddychać.

 

 

wykluczenie1

wykluczenie2

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne

Stanowisko urzędnicze

na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MSZANIE DOLNEJ

 

ogłasza nabór na stanowisko Inspektora d/s świadczeń rodzinnych i wychowawczych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

 1. Starowiejska 2, 34 – 730 Mszana Dolna

 

 1. Liczba lub wymiar etatu: 1

 

 1. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • doświadczenie zawodowe na identycznym stanowisku,
 • co najmniej roczny staż pracy,
 • wykształcenie wyższe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: administracja, prawo, ekonomia,
 • posiadane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych,
 • doskonała znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • umiejętność organizacji czasu pracy,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość pakietu Office i innych,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • obsługa interesantów (udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji),
 • prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie: świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w w/w sprawach,
 • prowadzenie windykacji i egzekucji nienależnie pobranych świadczeń,
 • przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
 • przygotowywanie sprawozdawczości w w/w obszarach,
 • podejmowanie działań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku osób pracujących i przebywających poza granicami Polski,
 • przygotowywanie stosownych zaświadczeń dla świadczeniobiorców,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zleconych zadań.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 • warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca administracyjno - biurowa.

 

 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów oraz program komputerowy do obsługi świadczeń.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS Mszana Dolna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:

 

 • podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
 • podpisany list motywacyjny i referencje,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie) poświadczone za zgodność z oryginałem,
 • kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem,
 • kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016,  poz. 902 z późn. zm.)” i podpisem kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2 (dalej: MOPS),
 • pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2,
 • w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego – pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę usług administracji publicznej e-PUAP,

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i  wychowawczych”.

 

Składanie dokumentów:

 • termin składania dokumentów: do dnia 8 marca 2018 r. do godz. 15.00. Liczy się data wpływu do MOPS,
 • aplikacje, które wpłyną do MOPS po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

 • z Regulaminem naboru można się zapoznać w MOPS oraz w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej (dalej: BIP),
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 33-10-084,
 • osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,
 • osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej,
 • dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MOPS zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 • dokumenty kandydatów, których oferty zostały odrzucone nie będą odsyłane, będą mogli dokonywać odbioru dokumentów osobiście, za potwierdzeniem,
 • w ciągu trzech dni od dnia zakończenia naboru w BIP zostanie zamieszczona lista osób spełniających wymagania formalne oraz termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Planowane zatrudnienie od dnia 15 marca 2018 r.

 

 

(-)  mgr Izabela Cież

KIEROWNIK MOPS