Shadow
Slider

INFORMACJA

Zwracamy się z prośbą do wszystkich pacjentów chcących skorzystać z porady lekarskiej w Przychodni Miejskiej w Mszanie Dolnej, ul. Matejki 13 o rejestrację wyłącznie telefoniczną, zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia i sanepidu. Taki sposób rejestracji zmniejszy ilość pacjentów przebywających w poczekalni.
Podczas rozmowy telefonicznej z personelem rejestracji zostanie przeprowadzona ankieta dotycząca objawów chorobowych, pobytu za granicą i kontaktu z osobami, które były za granicą. Te działania mają na celu ochronę wszystkich Państwa przed zarażeniem koronawirusem.
Pacjenci, którzy potrzebują jedynie receptę na leki, proszeni są o podanie przez telefon listy potrzebnych leków. Następnie w umówionym czasie (np. na następny dzień) będą mogli telefonicznie poprosić o kod wypisanej recepty. Aby wykupić leki wystarczy podać w aptece otrzymany kod oraz numer pesel pacjenta.
Spodziewamy się ze strony Państwa mocnego odzewu na naszą prośbę dlatego uruchamiamy dodatkowy telefon.
Z tego powodu prosimy również o wyrozumiałość w oczekiwaniu na połączenie.
Przypominamy, że osoby, które przyjdą do Przychodni Miejskiej, powinny zachowywać około dwumetrowy odstęp między sobą.

Z wyrazami szacunku
Personel Przychodni Miejskiej
w Mszanie Dolnej, ul. Matejki 13

Telefony do Przychodni
18 33 10 028
18 33 10 078
nowy 601 606 782

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Starowiejskiej 2 wstrzymuje przyjmowanie petentów - tel. 18 3310 084. Osoby w pilnych sprawach będą przyjmowane - przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon (proszę dzwonić). Osoby samotne starsze i niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są o kontakt telefoniczny (18 3310084), w przypadku gdy wymagana jest pomoc w dowozie posiłków, zakupie produktów żywnościowych lub leków.

w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej;

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2

 1. 1. Przedmiot i zakres zamówienia:

1)  przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia w formie:

 1. a)  schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Miasto Mszana Dolna,
 2. b) schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Miasto Mszana Dolna,
 3. c)  noclegowni dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Miasto Mszana Dolna.

2)  podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym standardu podstawowych usług, poszerzonych o możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku w noclegowni i ogrzewalni lub całodziennego wyżywienia w schronisku oraz schronisku z usługami opiekuńczymi, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu o jakim mowa w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896),

3)   szacunkowa liczba osób w ciągu roku –1-2 osoby,

4) ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób, która uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które  wymagają pomocy w formie schronienia, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia  przez Wykonawcę od zawartej umowy.

5) każdorazowe umieszczenie osoby  będzie odbywać się na podstawie skierowania  lub  indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczenie w schronisku wydanej przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna.

 1. Miejsce realizacji usługi:

Miejscem realizacji usługi jest miejsce udzielenia schronienia.

 1. Wymagania:

1) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują  prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do  rejestru  placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez  wojewodę,

2) wykonawca musi spełniać warunki lokalowe, które spełniają standardy sanitarno – epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896),

3) odległość miejsca realizacji usługi od miasta Mszana Dolna nie może być większa niż 70 km

4) zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą. Utrudnienie, uniemożliwienie kontroli bądź negatywny wynik kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy. Podmioty nie spełniające w/w wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

 1. Wymagana dokumentacja: (kserokopie, oryginały do wglądu)

1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w ust 3 pkt. 1 i pkt. 2,

2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje  do dnia 31 grudnia 2019 r.,

3) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

4) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

5) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii,  pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go  reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,

6) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do  reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub  innego organu wykonawczego.

 1. Przewidywany termin realizacji usługi: od 1 stycznia 2020 r. do 31  grudnia 2020 r.
 2. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego  wymogom i o najniższej cenie. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie  wybrana oferta w najbliższej odległości od gminy Miasta Mszana Dolna.

 1. 7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu (formularz ofertowy) i wraz z wymaganymi dokumentami  wymienionymi w ust. 4 w następujący sposób:

 1. a) złożyć w siedzibie Zamawiającego,
 2. b) przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana dolna
 3. c) przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty należy złożyć do dnia 3 stycznia 2019 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Koszt usługi:

1) Cena powinna obejmować i być przedstawiona z rozbiciem na:

 1. a) dzienny koszt utrzymania w schronisku,
 2. b) dzienny koszt utrzymania w schronisku z usługami opiekuńczymi,
 3. c) dzienny koszt utrzymania w noclegowni,
 4. d)  miesięczna opłata za gotowość przyjęcia do  schroniska, noclegowni i schroniska z usługami opiekuńczymi.

Kwota odpłatności za pobyt w placówce naliczana będzie za faktycznie zrealizowany  czasookres pobytu w placówce. Koszt obliczany będzie jako iloczyn ilości dni pobytu oraz  stawki dziennej.

Opłata za utrzymanie miejsca w gotowości stosowana będzie w sytuacji niekorzystania z zabezpieczonego dla potrzeb Ośrodka miejsca w schronisku, w schronisku z usługami opiekuńczymi lub noclegowni.

Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

 1. Warunki płatności:

1) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z  wyłączeniem grudnia, za który rozlicznie  nastąpi do 29 grudnia 2020 r.

2) Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w  terminie 14 dni od daty wpłynięcia faktury do MOPS wraz z załączonym imiennym  wykazem osób objętych wsparciem w formie schronienia oraz ilością dni udzielonego  wsparcia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia u Wykonawcy. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m.in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Klauzula informacyjna.

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Mszanie Dolnej

mgr Izabela Cież

Mszana Dolna, dnia 27.12.2019 r.

 

 

Do pobrania:

 

1. Treść ogłoszenia (DOC)

2. Załącznik nr 1 - Wzór oferty cenowej (DOC)

3. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia (DOC)

4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna (DOC)

 

Przed nami kolejny okres zimowy 

Szczególnym zainteresowaniem powinno się obejmować osoby bezdomne, samotne, chore i niepełnosprawne. Pomimo aktualnie sprzyjających warunków atmosferycznych ta pora roku jest bardzo trudna dla osób pozostających bez dachu nad głową. Zmienne warunki atmosferyczne jak również możliwość pojawienia się ujemnych temperatur mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu co bezpośrednio zagraża życiu.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej stale współpracuje zprzedstawicielami Policji, Straży Miejskiej oraz pielęgniarkami środowiskowymi. Współpraca ta ma na celu objęcie osób zależnych kompleksowym wsparciem.


Zaplanowanym działaniem jest między innymi regularne monitorowanie miejsc niemieszkalnych, pustostanów w których mogą gromadzić się osoby bezdomne. To działanie realizowane przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pozwoli na dotarcie z pomocą do osób samotnych i bezdomnych.

MOPS na mocy podpisanej umowy, współpracuje ze schroniskiem w Nowym Sączu. Ta współpraca gwarantuje zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego. Osoba bezdomna, która wyrazi chęć skierowania do schroniska może zostać skierowana do schroniska. Jednak warunkiem otrzymania wsparcia w formie tymczasowego miejsca noclegowego jest bycie trzeźwym i zachowanie trzeźwości podczas pobytu w placówce.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.

Apelujemy !!!

aby każdą informację o osobach, których sytuacja w naszej ocenie jest trudna, nietypowa i wymagająca interwencji, przekazali Państwo służbom pomocowym. Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę, a nawet uratować zdrowie i życie osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji.

Wszelkie informacje na temat osób potrzebujących pomocy należy zgłaszać do wyznaczonych służb:

 1. numer alarmowy "112",
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej siedziba przy ul. Starowiejskiej 2, tel. 18 33-10-084
 3. Straż Miejska tel. 18 33-10-622 wew. 211 lub 608-085-133 (również w soboty i niedziele),
 4. Policja - tel. 997

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zaprasza do składania ofert na realizację w 2020 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły w załączniku

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme