baner_mops_190_1200.png
Shadow

 

flaga i godlo

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej  na rok 2023

Zgodnie z umową  nr 590/OPS/2023 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Miastem Mszana Dolna – Burmistrzem Miasta jest przeznaczenie dofinansowania zgodnie z zapisem w § 1 jak poniżej:

  1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.
  2. Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej .
  3. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość środków nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznane dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 5 zdanie drugie.
  4. Beneficjent przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych, minimum 20% kosztów realizacji całego zadania, na które zostało przyznane dofinasowanie, z zastrzeżeniem ust. 5 zdanie drugie.
  5. Kwota  dofinansowania  8 843 zł
  6. Całkowita wartość zadania 11.053,75 zł

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme