baner_mops_190_1200.png
Shadow

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2022 r. oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi i maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje zadanie związane z wypłatą ww. świadczenia.

Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy. Świadczenie jest przyznawane na jego wniosek na okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia przez obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielone).

Wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę od 24 lutego br. i będzie wypłacane z dołu ( za faktyczny okres pobytu jednak nie dłużej niż 120 dni licząc od daty przekroczenia granicy RP przez Obywatela Ukrainy). 

Osoba ubiegająca się o świadczenie na wniosku oświadcza, że:

  • zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania”
  • za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
  • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem
  • oraz, że dane podane we wniosku są prawdziwe

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek złożony według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, dla wszystkich osób, którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania stanowiąca załącznik do wniosku o świadczenie, wypełniane jest dla każdej osoby osobno.

Złożenie wniosku o świadczenie pieniężne następuje w gminie, w której mieści się lokal zakwaterowania.

Wniosek o świadczenie pieniężne można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 2– w godzinach:

  • Poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem bezpłatnej platformy ePUAP. Wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz za pośrednictwem tradycyjnej pocztowy na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

UWAGA!

Przyznanie lub wypłata świadczenia może by uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu obywatelom Ukrainy. Weryfikacja będzie prowadzona przez upoważnionych pracowników MOPS.

CZWARTY NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0”
ogłasza
NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

CEL PROJEKTU: stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE (warunki obowiązkowe):
O wsparcie mogą ubiegać się Rodzice sprawujący opiekę nad Dzieckiem w wieku do lat 3 (urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) zamieszkali w woj. małopolskim (tj. przebywający na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu):

- pozostający bez pracy, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi wejście na rynek pracy
- przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi powrót na rynek pracy
- pracujący, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od 13 do 30 maja do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje nt. Projektu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 698 897 002     12 422 06 36  w. 23
https://www.facebook.com/MalopolskaNiania
strona internetowa

dla Obywateli Ukrainy tel. 698 897 002      12 422 06 36 w.23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65+ z terenu miasta Mszana Dolna przy wykorzystaniu tzw. Opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”.

Treść ogłoszenia (PDF)

Mszana Dolna, dn. 09.05.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Starowiejska 2

34-730 Mszana Dolna

ODPOWIEDZI NR 2

NA PYTANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

O wartości poniżej 130.000 zł netto

na

„Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób  w wieku 65+ z terenu miasta Mszana Dolna przy wykorzystaniu tzw. Opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”.

 

 

 

Pytania:

1. Dotyczy komunikatów głosowych o włączeniu i wyłączeniu opaski oraz o konieczności naładowania baterii . (…) Wykonawca wnosi o rozszerzenie wymogu i dopuszczenie komunikatów w innej, aniżeli głosowej formie, a to np.: komunikatów dźwiękowych wraz z wibracją i wizualizacją (symbolu na ekranie urządzenia).

2. Dotyczy wymogu posiadania przez opaskę statusu wyrobu medycznego.

3. Dotyczy terminu na dostarczenie opaski zastępczej bądź wymiany wadliwej opaski.

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wskazanego w ust. III pkt 9) lit. c) i d) z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych?

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający zgodnie z pkt III 6 zapytania ofertowego utrzymuje wymóg formy głosowej.

.

Ad. 2.

Zamawiający jako kryterium oceny utrzymuje - parametry jakościowe - opaska jest wyrobem medycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010r.   o wyrobach medycznych  w wysokości 10%

Ad. 3.

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu..

                                                                                              Mszana Dolna, dn. 09.05.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Starowiejska 2

34-730 Mszana Dolna

ODPOWIEDZI NR 1

NA PYTANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

O wartości poniżej 130.000 zł netto

na

„Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób  w wieku 65+ z terenu miasta Mszana Dolna przy wykorzystaniu tzw. Opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”.

Pytania:

1. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym wskazuje jako preferowane ładowanie indukcyjne urządzenia. W związku z użyciem określenia "preferowane" Zamawiający nie będzie mógł wymagać takiej funkcjonalności od Wykonawców. Zapis określający jedynie zalecenie Zamawiającego nie ma realnego wpływu na to czy wybrany Wykonawca będzie posiadał daną funkcjonalność. Czy wobec powyższego, Zamawiający wymaga aby opaski bezpieczeństwa posiadały możliwość ładowania najprostszą metodą indukcyjną?

2. Zamawiający wymaga od uczestników postępowania wykazania doświadczenia w wykonaniu co najmniej 5 wdrożeń do różnych podmiotów –zamawiających ( w tym samorządów ) trwających min. 1 rok dla minimum 50 opasek w zakresie świadczenia usługi teleopieki świadczonej w systemie całodobowym (24h/7/365). Czy Zamawiający przy wyborze oferty będzie punktował dodatkowo Wykonawców, którzy wykażą doświadczenie w realizacji co najmniej 10 usług wskazanych jako warunek udziału w postępowaniu?

3. Czy Zamawiający wymaga aby opaski bezpieczeństwa posiadały rozwiązanie zabezpieczające przez przypadkowym naciśnięciem przycisku?

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający wymaga aby każda opaska musi posiadać ładowarkę sieciową przystosowaną do użytkowania w polskiej sieci energetycznej (230 V) oraz w gniazdkach używanych w Polsce (typ C lub E) z kablem. Preferowana ładowarka indukcyjna . W tym przypadku wymóg ładowarki indukcyjnej nie jest obowiązkowy.

Ad. 2.

Zamawiający nie będzie dodatkowo punktował Wykonawców, którzy wykażą się większą liczbą niż 5 wdrożeń usługi

Ad. 3.

Zamawiający nie wymaga opaski z tego typu zabezpieczeniem.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme