Aktualności

Nabór do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+"

Trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.

Plakat informacyjny

Informacje o projekcie

Nabór do projektu "Rozpocznij od nowa"

Informujemy o naborze uczestników i uczestniczek do projektu pn. „Rozpocznij od nowa! - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt skierowany jest do 70 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (nie zarejestrowanych w PUP), którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących województwo małopolskie.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez w/w grupę docelową poprzez skorzystanie z szerokiej oferty wsparcia.

Informacja dla zainteresowanych

Plakat

Komunikat w sprawie programu Rodzina 500 plus

Informujemy, że 1 lipca 2016 r. minie termin złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ dla osób, które chcą otrzymać wyrównanie świadczeń od kwietnia 2016 r.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że jeśli złożymy wniosek do 10. dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata świadczeń za ten miesiąc nastąpią do końca tego miesiąca. Zatem np. jeżeli złożymy wniosek 8 sierpnia, to wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do końca sierpnia.

Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i świadczenia trafią do świadczeniobiorców do końca kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony. Np. jeżeli wniosek zostanie złożony 17 sierpnia, to świadczeniobiorca otrzyma świadczenia do końca września, z wyrównaniem za sierpień.

Wniosek o świadczenia wychowawcze 500+ trzeba będzie składać co roku. To wiąże się z koniecznością badania sytuacji materialnej rodziny oraz sytuacji rodzinnej, np. ukończenie przez dzieci 18 r.ż.

Tegoroczne decyzje obowiązują do 30 września 2017 r. W kolejnych latach prawo do świadczenia będzie ustalane na 1 rok – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.

500+ dla osób pracujących za granicą

Rodzina 500 plus w UE
Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Czytaj więcej...

Program „Rodzina 500 plus” w pigułce

Program „Rodzina 500 plus” w pigułce