baner_mops_190_1200.png
Shadow

W związku z przystąpieniem do Narodowego Programu Szczepień przeciw wirusowi SARS-Cov-2, mieszkańcy Miasta Mszana Dolna mogą skorzystać z transportu do punktu szczepień.

Transport przeznaczony jest dla:

  • osóbniepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu, w tym m.in. wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu, układowe choroby tkanki łącznej, zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe stawów, nowotwory narządu ruchu czy amputacje oraz wiele innych schorzeń w obrębie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne, w tym m.in. naczyniopochodny udar mózgu, guzy centralnego układu nerwowego, pourazowa cerebrastenia i encefalopatia, choroby rdzenia kręgowego i inne) lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  • osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W Mieście Mszana Dolna organizacją transportu dla w/w grupy mieszkańców zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, w celu stworzenia listy osób chętnych prosimy  o kontakt pod nr telefonu:

18 33 10 084 wew. 6 lub wew. 2w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 roku będą przyjmowane:

 

- od 1 lutego 2021 r. – w formie elektronicznej poprzez:

  • bankowość elektroniczną,

  • portal Emp@tia,

  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

- od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej

 

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r..

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca b.r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

rodzina500

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19.

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Dla zachowania bezpieczeństwa Seniorów z Miasta Mszana Dolna realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna. Telefony: 18 33 10 084 wew. 2 lub 797 597 962 - Pracownicy Socjalni.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme