Shadow
Slider

Nie wyrzucajmy do śmietnika rzeczy nam niepotrzebnych, które mogą się komuś przydać

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, można zgłaszać chęć oddania (nieodpłatnie) rzeczy używanych tj. mebli, sprzętu AGD, ubrań, art. dziecięcych i innych.

Informacje o darach umieścimy na naszej stronie WW w dziale Baza zgłoszeń

Zarówno przedmioty, jak i ich zapotrzebowanie, można zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2, tel. 18 33 10 084.

Prosimy, aby rzeczy przekazywane były w dobrym stanie.

 

na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MSZANIE DOLNEJ

 

ogłasza nabór na stanowisko księgowego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej,
ul.
Starowiejska 2, 34 – 730 Mszana Dolna

 

I. Stanowisko urzędnicze: księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – ½ wolnego etatu

 

Nabór dotyczy zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nieprzekraczający 3 miesięcy, w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wybrany kandydat, o którym mowa w zdaniu poprzednim może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

II.Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. co najmniej roczny staż pracy,
 4. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wykształcenie wyższe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. znajomość regulacji prawnych, w szczególności z zakresu: zagadnień rachunkowości budżetowej, znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych KPA, ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych oraz ustawy o pomocy społecznej.
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

III. Wymagania dodatkowe:

Ogólna znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym, osób fizycznych, samorządzie gminnym, kodeksu pracy, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.

 1. Dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, samodzielność,
 2. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office, mile widziana znajomość programu Płatnik oraz programów księgowych do obsługi pełnej księgowości,
 3. Umiejętność pracy w zespole, dobra motywacja do pracy, dobra organizacja pracy, łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku księgowego ośrodka:

 1. Obsługa programu Districtus w tym m.in.: sporządzanie list płac, zaświadczeń, deklaracji PIT,
 2. Obsługa programu Płatnik w tym in. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
 3. Obsługa programu finansowo – księgowego T-Soft w tym ewidencja wydatków i dochodów,
 4. Sporządzanie sprawozdań do GUS,
 5. Sporządzanie przelewów elektronicznych,
 6. Sporządzanie projektów budżetu, oraz sporządzanie wniosków o zmianę w planie finansowym po stronie dochodów i wydatków,
 7. Sporządzanie kwartalnych zapotrzebowań na środki finansowe do MUW oraz rozliczenia dotacji w tym zakresie,
 8. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych PŚT i wartości niematerialnych i prawnych,
 9. Wykonywanie innych poleceń głównego księgowego.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 Stanowisko: urzędnicze – księgowy

 1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu
 2. Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2,
 3. Praca jednozmianowa,
 4. Praca przy komputerze

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS Mszana Dolna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie) poświadczone za zgodność z oryginałem,
 9. kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem,
 10. kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 11. kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 12. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji „ i podpisem kandydata.

 

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-11 lub brak wymogu określonego w pkt 12 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2 (dalej: MOPS),
 2. pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2,
 3. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego – pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę usług administracji publicznej e-PUAP,

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko księgowy w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej”.

 

Składanie dokumentów:

 1. termin składania dokumentów: do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00. Liczy się data wpływu do MOPS,
 2. aplikacje, które wpłyną do MOPS po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

 1. z Regulaminem naboru można się zapoznać w MOPS oraz w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej (dalej: BIP),
 2. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 33-10-084,
 3. osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,
 4. osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane,
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej,
 6. dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MOPS zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 7. dokumenty kandydatów, których oferty zostały odrzucone nie będą odsyłane, będą mogli dokonywać odbioru dokumentów osobiście, za potwierdzeniem,
 8. w ciągu trzech dni od dnia zakończenia naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ośrodka zostanie zamieszczona lista osób spełniających wymagania formalne oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

(-)  mgr Izabela Cież

  KIEROWNIK MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przekazuje informację MRPiPS dotyczącą uruchomienia na Portalu Informacyjno – Usługowym Emp@tia, pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych,mapę żłobków i klubów dziecięcych. Narzędzie to, ma na celu ułatwienie rodzicom znalezienie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jak również zwiększenie czujności na tego typu instytucje dziecięce działające nielegalnie, tj. bez wpisu do rejestru.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Mszanie Dolnej

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celach związanych z realizacją zadań nałożonych na Ośrodek,  na podstawie przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, przepisów prawnych z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej a także ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” do załatwienia Pani/Pana sprawy.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Pani/Pani będą przechowywane na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a).
 7. Podanie danych osobowych wymaganych do realizacji zadań Ośrodka jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2 lub osobiście pod wskazanym wyżej adresem.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 

 

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme