baner_mops_190_1200.png
Shadow

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2022 r. oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi i maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje zadanie związane z wypłatą ww. świadczenia.

Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy. Świadczenie jest przyznawane na jego wniosek na okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia przez obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielone).

Wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę od 24 lutego br. i będzie wypłacane z dołu ( za faktyczny okres pobytu jednak nie dłużej niż 120 dni licząc od daty przekroczenia granicy RP przez Obywatela Ukrainy). 

Osoba ubiegająca się o świadczenie na wniosku oświadcza, że:

  • zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania”
  • za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
  • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem
  • oraz, że dane podane we wniosku są prawdziwe

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek złożony według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, dla wszystkich osób, którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania stanowiąca załącznik do wniosku o świadczenie, wypełniane jest dla każdej osoby osobno.

Złożenie wniosku o świadczenie pieniężne następuje w gminie, w której mieści się lokal zakwaterowania.

Wniosek o świadczenie pieniężne można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 2– w godzinach:

  • Poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem bezpłatnej platformy ePUAP. Wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz za pośrednictwem tradycyjnej pocztowy na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

UWAGA!

Przyznanie lub wypłata świadczenia może by uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu obywatelom Ukrainy. Weryfikacja będzie prowadzona przez upoważnionych pracowników MOPS.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme