baner_mops_190_1200.png
Shadow

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne przysługują:
1. Obywatelom polskim.
2. Cudzoziemcom:

 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 • jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

 

PRAWO DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW

Zasiłek rodzinny i dodatki przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się (oznacza to osobę pełnoletnią ucząca się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub zgodą sądową prawa do alimentów z ich strony).


Zasiłek rodzinny przysługuje osobom w/w w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.


1. Od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r.:

 • wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynosi 574,00 zł,
 • wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynosi 664,00 zł.


2. Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.:

 • wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynosi 674,00 zł,
 • wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynosi 764,00 zł.


3. Od dnia 1 listopada 2017 r.:

 • wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynosi 754,00 zł,
 • wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynosi 844,00 zł.

 

ZASIŁEK RODZINNY NIE PRZYSŁUGUJE

Jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 • dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 • dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • członkom rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje również jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, np.:

 • w liczbie członków rodziny,
 • uzyskania dochodu,
 • wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych,

 

Wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organ wypłacający świadczenia rodzinne.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme