baner_mops_190_1200.png
Shadow

Wymagane dokumenty

Jeżeli masz zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna - dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów, możesz ubiegać się o wypłacanie alimentów z funduszu alimentacyjnego. Fundusz alimentacyjny przysługuje:

  • do ukończenia 18 roku życia;
  • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25  roku życia;
  • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

i nie przekraczasz KRYTERIUM DOCHODOWEGO, które wynosi 1209,00 zł netto na osobę w rodzinie (na okres świadczeniowy 2023/2024).Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie, która jest w wyroku, ale nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia lub od 1 lipca (drogą elektroniczną).Jeśli złożysz wniosek wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do 31 października danego roku. Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 30 września ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc październik  następuje do 30 listopada danego roku. Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 31 października ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc październik następuje  do 31 grudnia tego roku. Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc za listopad  następuje do 31 stycznia następnego roku. Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc za grudzień i styczeń  następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jeżeli twoja sytuacja dochodowa uległa zmianie (od roku 2022-dotyczy okresu świadczeniowego 2023/2024), dołącz dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej. Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczenia.

Uwaga! Wniosek na okres trwający od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. zostanie rozpatrzony na podstawie dochodu za rok 2022, z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu, które nastąpiły w roku 2022 lub po tym roku.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme