baner_mops_190_1200.png
Shadow

KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), w ramach którego wprowadzona została Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, które przystąpią do programu. Listę tych podmiotów można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl, a wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo programu z treścią: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość zakupu tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, do muzeów, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje.

Przystąpienie do programu może realnie pomóc rodzinom wielodzietnym w  dostępie do kultury i do aktywnego wypoczynku ale także obniży ich wydatki na życie.

Od 1 stycznia 2015 r. w życie weszła ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz sposób przyznawania uprawnień.

PRAWO DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU

Do korzystania z programu mają prawo rodziny wielodzietne (posiadające co najmniej 3 dzieci). KDR przysługuje niezależnie od dochodu. Członkowie tych rodzin otrzymują KDR mającą określony czas ważności:

 • rodzic (zastępczy) i małżonek rodzica – na czas nieokreślony
 • dziecko w pieczy zastępczej – na czas umieszczenia
 • dzieci:
 • do ukończenia 18 r.ż.
 • do ukończenia 25 r.ż. jeśli podejmują naukę (do końca roku szkolnego lub akademickiego)
 • bez ograniczeń wiekowych jeśli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na okres ważności orzeczenia).

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Od dnia 16 czerwca 2014 r. każda rodzina posiadająca co najmniej trójkę dzieci na utrzymaniu może złożyć wniosek o wydanie karty w:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 58
34-730 Mszana Dolna
tel. (18) 33-10-084

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy druk wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, który można pobrać osobiście w siedzibie MOPS lub ze strony internetowej: www.rodzina.gov.pl, gdzie zamieszczone są również inne informacje związane z Kartą Dużej Rodziny.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. W przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie  dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
 2. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 r.ż. – akty urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
 3. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 r.ż. – dokumenty potwierdzające tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce lub oświadczenie ucznia/studenta o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
 4. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 5. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka -  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 6. W przypadku osób, powyżej 18 r.ż., przebywających za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Załącznik: KDR - aktualizacja

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme