baner_mops_190_1200.png
Shadow

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (PCPR)

Kontakt:

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
budynek "B", pok. 138
tel. (18) 33-75-826
WWW: www.pcpr-limanowa.pl

Zadania:

PCPR jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu. Nadrzędnym celem jednostki jest realizacja zadań w sferze pomocy społecznej określonych w ustawach:

 • z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Są to zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na mocy przepisów ustawowych.

Zadania PCPR to w szczególności:

 • Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 • Czuwanie nad realizacją powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa socjalnego, pedagogicznego oraz w zakresie spraw osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc uchodźcom.
 • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 • Umieszczenie osób w domach pomocy społecznej o odpowiednich profilach.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem domów pomocy społecznej.
 • Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
 • Organizowanie i zapewnienie usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania tych placówek.
 • Udzielanie pomocy osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
 • Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
 • Organizowanie odpowiedniego przygotowania i szkolenia osobom i rodzinom podejmującym się funkcji rodziny adopcyjnej lub zastępczej.
 • Prowadzenie mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.
 • Dofinansowanie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 • Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, w tym udzielanie dofinansowania na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.
 • Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz miejscowymi organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia planów działania i ich realizacji.
 • Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób.

 

II. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Kontakt:

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
tel. (18) 33-37-824
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW: www.powiat.limanowa.pl

Zadania:

Zespół wydaje orzeczenia o:

 • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
 • stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia
 • wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Zespół wydaje legitymacje dokumentujące:

 • niepełnosprawność – w przypadku orzeczenia niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia
 • stopień niepełnosprawności – w przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia.

Zespół wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia
 • szkolenia
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)
 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • korzystania z karty parkingowej
 • innych (m.in. uprawnień dla osób niepełnosprawnych).

 

III. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)

Kontakt:

Tymbark 158
34-615 Tymbark
tel. (18) 33-25-393
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW: www.remedium-tymbark.pl

Zadania:

Na terenie powiatu limanowskiego funkcjonuje jeden WTZ z siedzibą w Tymbarku. Do WTZ przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 rok życia i ze względu na swoje ograniczenia funkcjonalne nie są w stanie podjąć pracy.
Celem WTZ jest:

 • pobudzenie chęci do aktywnego życia
 • rozwój społeczny
 • poprawa sprawności psychomotorycznej.

 

IV. NZOZ "Lim-Med" Jolanta Piekarczyk

Kontakt:

ul. Spadochroniarzy 28 b
34-730 Mszana Dolna
kom. 608-063-309
WWW: https://swiatprzychodni.pl/osrodki/nzoz-lim-med-jolanta-piekarczyk-mszana-dolna-spadochroniarzy/

Zadania:
NZOZ "Lim-Med" jest to zespół leczenia domowego świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach współpracy z NFZ.
Zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom, którzy:

 • zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych
 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani)
 • nie utrzymują się w innych formach leczenia.

W Zespole zatrudnione są osoby o różnych specjalnościach zawodowych: psychiatrzy, psycholodzy (psychoterapeuci), pielęgniarki, pracownicy socjalni, pedagodzy oraz terapeuci zajęciowi.
Każdy pacjent przyjęty do Zespołu ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny.

 

V. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło Terenowe w Mszanie Dolnej

Kontakt:

ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. / faks (18) 33-10-850
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW: http://www.psouu.com

Zadania:

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, dąży do tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspiera ich rodziny.

VI. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta przy Parafii MBKR w Niedźwiedziu

Kontakt:

Niedźwiedź 129a
34-735 Niedźwiedź
tel. (18) 33-18-108
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania:

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin – w szczególności pomoc w przystosowaniu do pełni uczestnictwa w życiu duchowym, kulturowym, społecznym i materialnym całej wspólnoty parafialnej.

VII. Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo "CYRENEJCZYK"

Kontakt:

ul. Jana Pawła II 1
34-600 Limanowa
tel. (18) 33-74-707
WWW: www.cyrenejczyk.com

Zadania:

Zadaniem Stowarzyszenia jest:

 • stymulowanie społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych
 • organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych dla osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół w celu integracji środowisk
 • organizowanie turnusów wypoczynkowych w formie oaz, pielgrzymek krajowych i zagranicznych
 • wydawnictwo czasopisma "Droga Nadziei"
 • pomoc materialna osobom niepełnosprawnym
 • działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy oraz finansowym wsparciu osób niepełnosprawnych.

 

VIII. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Wspólna Droga"

Kontakt:

Zasadne 113
34-608 Kamienica
tel. 668-606-934
787-378-010
506-372-061
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW: www.wspolnadroga.org

Zadania:

Głównym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc niepełnosprawnym, w tym pomoc finansowa oraz pomoc w zakresie rehabilitacji i leczenia. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, niedochodową, non profit - nie działającą dla zysku.

Obszary działań:

 • działalność charytatywna
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

IX. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II Przy Parafii p/w Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tymbarku

Kontakt:

Tymbark 57
34-650 Tymbark
tel. (18) 33-25-972
668-044-672
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW: www.rehtymbark-dzieci.org

Zadania:

Działalność Stowarzyszenia jest odpowiedzią na potrzeby generowane przez sytuacje związane z występowaniem niepełnosprawności:

 • Kompleksowa opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym (rehabilitacja ruchowa, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, rewalidacja neurologopedyczna, rehabilitacja społeczna).
 • Wczesna interwencja rehabilitacyjna w stosunku do dzieci w wieku 0-3 lat zagrożonych niepełnosprawnością (dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego.
 • Zapewnienie wsparcia psychoemocjonalnego rodzicom i pozostałym członkom rodzin przeżywających sytuację niepełnosprawności bliskiej osoby.
 • Pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów wynikających z niepełnosprawności (zarówno tych wewnętrznych, związanych z funkcjonowaniem rodziny i osoby niepełnosprawnej, jak i zewnętrznych, wynikających z uwarunkowań środowiskowych.
 • Dostarczanie informacji o przysługujących niepełnosprawnym prawach i pomoc w ich egzekwowaniu.
 • Pomoc w pozyskiwaniu i doborze sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych i przedmiotów użytku codziennego.
 • Tworzenie klimatu do wzajemnej pomocy między rodzinami z podobnymi problemami, ich wzajemnego wspierania i integrowania się.

 

X. Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Zdrowia w Szczyrzycu

Kontakt:

Szczyrzyc 107
32-623 Szczyrzyc
tel. (18) 33-20-024
(18) 33-20-042
(18) 33-40-552
faks (18) 33-40-552
WWW: www.szpitalszczyrzyc.pl

Zadania:

Do działań Stowarzyszenia zalicza się:

 • Prowadzenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Zespołu Poradni Specjalistycznych.
 • Świadczenie usług diagnostycznych, ambulatoryjnych, stały ostry dyżur.
 • Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.
 • Działalność charytatywna.
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Nauka, kultura, ekologia.
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 • Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

XI. Stowarzyszenie Wspierania Osób Psychicznie Chorych "EGIDA"

Kontakt:

Kasina Wielka 448
34-741 Kasina Wielka
tel. / faks (18) 33-14-097

Zadania:

Stowarzyszenie "EGIDA" pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz prowadzi działalność wspierającą:

 • Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme