baner_mops_190_1200.png
Shadow

Kryteria dochodowe:

- dla gospodarstwa jednoosobowych – 2500 zł;

- dla gospodarstwa wieloosobowych – 1700 zł na osobę;

Rozpatrywane są dochody z 2023 r.
Sposób liczenia dochodu określa ustawa o świadczeniach rodzinnych

Wysokość świadczenia:

bon energetyczny

Jeżeli źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (pompy ciepła, piece akumulacyjne) i źródło to jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) wówczas bon energetyczny wynosi:

600 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe;

800 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe 2-3 osoby;

1000 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe 4-5 osoby;

1200 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe 6 i więcej osób.

W przypadku przekroczenia kryteriów dochodowych stosuje się „złotówkę za złotówkę” tj. bon energetyczny będzie przysługiwał w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony dochód.

Minimalna kwota bonu wynosi 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny należy się za okres od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo.

 

Wnioski należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Piłsudskiego 58         

od 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024 r.

Wniosek rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, za wyjątkiem odmowy, korekty, uchylenia, zwrotu bonu.

od 1 lipca 2024 r. można składać wnioski w formie elektronicznej o:

 • Świadczenia rodzinne,
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Natomiast od 1 sierpnia 2024 również tradycyjnie (wnioski papierowe).


Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2024/2025 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2023 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego.

 

TERMINY WNIOSKOWANIA O ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE DOLNEJ

 

 

Wniosek

Decyzja i wypłata

Świadczenia rodzinne

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do dnia 30 listopada

od dnia 1 września do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Fundusz alimentacyjny

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia następnego roku

od 1 grudnia do 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

 

Informuję się, że 7 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk 342), która ma wejść w życie 1 lipca 2024 r. Ustawa przewiduje istotne zmiany w systemie wsparcia dla obywateli Ukrainy, mające wpływ na realizację zadań określonych w art. 29-32 ustawy zmienianej, m.in.

Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego będzie można składać od stycznia 2024 roku:

 • na piśmie,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 

Wnioski o wypłatę  dodatku osłonowego będzie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej ul. Piłsudskiego 58, 34-730 Mszana Dolna

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, przysługuje dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy - oświadczenie o dochodach

Dodatek osłonowy - klauzula informacyjna

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme