baner_mops_190_1200.png
Shadow

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Starowiejskiej 2 w Mszanie Dolnej w związku z planowanym przeniesieniem Ośrodka do siedziby „starej Biblioteki” przy ul. Piłsudskiego 58, w dniach 14.11.2022 -18.11.2022 r. wstrzymuje bezpośrednie przyjmowanie petentów z uwagi na pakowanie dokumentów i przygotowanie do przenosin.

Osoby w pilnych sprawach będą przyjmowane w Ośrodku lub poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel. 18 33 10 084.Przy drzwiach wejściowych znajdują  się dzwonki (proszę dzwonić).

Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                     Kierownik MOPS

                                                                                          Izabela Cież

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej naborem na wnioski do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023,  zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby osobiście, drogą pocztową , mailową do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Mszanie Dolnej lub telefonicznie 18 33 10 084.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

CEL  PROGRAMU:

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

ADRESACI PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formyogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1)    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2)    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a)    o stopniu znacznym lub
b)    o stopniu umiarkowanym albo
c)    traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b., zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1)    wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2)    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3)    załatwianiu spraw urzędowych;
4)    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5)    zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI

Ważne

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Przyznanie asystenta uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczby osób, które zechcą być uczestnikami Programu.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Karty zgłoszenia do programu można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do dnia 08.11.2022 r.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2022 r. oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi i maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje zadanie związane z wypłatą ww. świadczenia.

Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy. Świadczenie jest przyznawane na jego wniosek na okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia przez obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielone).

Wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę od 24 lutego br. i będzie wypłacane z dołu ( za faktyczny okres pobytu jednak nie dłużej niż 120 dni licząc od daty przekroczenia granicy RP przez Obywatela Ukrainy). 

Osoba ubiegająca się o świadczenie na wniosku oświadcza, że:

  • zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania”
  • za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
  • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem
  • oraz, że dane podane we wniosku są prawdziwe

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek złożony według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, dla wszystkich osób, którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania stanowiąca załącznik do wniosku o świadczenie, wypełniane jest dla każdej osoby osobno.

Złożenie wniosku o świadczenie pieniężne następuje w gminie, w której mieści się lokal zakwaterowania.

Wniosek o świadczenie pieniężne można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 2– w godzinach:

  • Poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem bezpłatnej platformy ePUAP. Wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz za pośrednictwem tradycyjnej pocztowy na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

UWAGA!

Przyznanie lub wypłata świadczenia może by uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu obywatelom Ukrainy. Weryfikacja będzie prowadzona przez upoważnionych pracowników MOPS.

CZWARTY NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0”
ogłasza
NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

CEL PROJEKTU: stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE (warunki obowiązkowe):
O wsparcie mogą ubiegać się Rodzice sprawujący opiekę nad Dzieckiem w wieku do lat 3 (urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) zamieszkali w woj. małopolskim (tj. przebywający na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu):

- pozostający bez pracy, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi wejście na rynek pracy
- przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi powrót na rynek pracy
- pracujący, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od 13 do 30 maja do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje nt. Projektu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 698 897 002     12 422 06 36  w. 23
https://www.facebook.com/MalopolskaNiania
strona internetowa

dla Obywateli Ukrainy tel. 698 897 002      12 422 06 36 w.23

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme