baner_mops_190_1200.png
Shadow

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY ! W PORĘ UDZIELONA POMOC MOŻE URATOWAĆ CZYJEŚ ŻYCIE


W związku z okresem jesienno-zimowym, który jest szczególnie trudny dla osób bezdomnych zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na zjawisko bezdomności w naszym Mieście. Jeśli spotykasz osobę bezdomną, potrzebującą pomocy REAGUJ, kieruj ją do instytucji pomocowych. Nie wspieraj finansowo osoby bezdomnej, ponieważ utwierdzasz ją w bezdomności, w ten sposób nie pomagasz, lecz sprawiasz, że zostaje na ulicy. Wykonany przez Ciebie telefon pod wskazane niżej numery alarmowe może uratować komuś życie.
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 58, 34-730 Mszana Dolna, tel. 18 33 10 084
• 997 – POLICJA
• 999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
• 998 – STRAŻ POŻARNA
• 608 085 133 – STRAŻ MIEJSKA (od poniedziałku do piątku)
• 112 – SŁUŻBY RATOWNICZE


Przekaż osobie bezdomnej informację, gdzie może otrzymać pomoc iwsparcie.

asystemt

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Miasto Mszana Dolna planuje przystąpić do realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:
• dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu lub innym traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu.


Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.
W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.
W związku z krótkim terminem przekazania wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 5 września 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 58, 34-730 Mszana Dolna.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, proszone są o kontakt z pracownikami MOPS Mszana Dolna pod nr tel. 18 33 10 084.
Szczegóły Programu zawarte są pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego---edycja-2024

UWAGA ! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług Asystenta !

 

webinarium seniorzy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunówna webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracyz Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 4września 2023 r. (10:00-12:35).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. Celemwebinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme