baner_mops_190_1200.png
Shadow

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Klubu Senior+

Kz- 110-1-1/24

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Mszanie Dolnej utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

 

 

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Piłsudskiego 58, 34-730 Mszana Dolna

tel. 18 33 10 084

1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych
 3. Niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

Kwalifikacje zawodowe:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogicznym,
 2. Spełnienie wymagań określonych w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023, poz. 901)

3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 1. Minimum 3 letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej w tym Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025,
 3. Umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,
 4. Umiejętność pracy z osobami starszymi,
 5. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.
 6. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.
 7. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 2. Realizacja programu działalności Klubu Senior +,
 3. Reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Ośrodka Wsparcia
 4. Sporządzanie planu finansowego Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
 5. Przygotowywanie rozliczeń finansowych, sprawozdań i informacji z działalności Klubu Senior+,
 6. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,
 7. Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
 8. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior +,
 9. Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 10. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
 11. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 12. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,
 13. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu
 14. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,
 15. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów,
 16. Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, dotyczącego zatrudniania specjalistów,
 17. Dokonywanie w ramach planu finansowego Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 18. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,
 19. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych w zajęciach,

5.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior +, ul. Piłsudskiego 58a, 34-730 Mszana Dolna,
 2. Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior+, współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej,
 3. Okres zatrudnienia: od kwietnia 2024 roku,
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na 1/2 etatu.
 5. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w siedzibie oraz poza siedzibą jednostki, praca w zespole, wyjazdy służbowe, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie,
 6. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.

- bezpieczne warunki pracy na stanowisku, praca na I piętrze budynku usytuowanym przy ul. Piłsudskiego 58a w Mszanie Dolnej. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6.  Wymagane dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,
 2. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów tej rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 8. Podpisane oświadczenie kandydata:
 9. o posiadanym obywatelstwie,
 10. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 11. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 13. o braku przeciwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,
 14. o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Piłsudskiego 58 pok. nr 1, w zamkniętych kopertach do dnia 5 kwietnia 2024 roku do godziny 11.00 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Mszanie Dolnej”.

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

8.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

9. informacja o metodach i technikach naboru:

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki w pokoju nr 4 lub telefonicznie tel. 18 33 10 084

 1. weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych aplikacji,
 2. rozmowa kwalifikacyjna,

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

                            

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu bez podania przyczyny,

- nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

 

KIEROWNIK

        Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

            w Mszanie Dolnej

                                                                                                     mgr Izabela Cież

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZRAZ ZAŁĄCZNIKAMI (PDF)

 

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme