baner_mops_190_1200.png
Shadow

Wymagane dokumenty

O zasiłek rodzinny może ubiegać się:

 • rodzic,
 • opiekun prawny dziecka  (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), opiekun faktyczny dziecka  (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka),
 • osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej, która nie ukończyła 24 roku życia  (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony),

jeżeli ma chociaż jedno dziecko, które nie ukończyło:

 • 18 roku życia lub
 • 21 roku życia i uczy się w szkole
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności  (w przypadku ukończenia szkoły wyższej przez dziecko w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 roku życia).

i nie przekracza KRYTERIUM DOCHODOWEGO, które wynosi 674,00 zł lub 764,00 zł netto, jeżeli ma dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do wniosku dołącz następujące dokumenty: Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny, osiągniętych obecnie w roku 2022, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach, na których ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych (np. stypendia, alimenty)

Jeżeli posiadasz gospodarstwo rolne

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażanej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym, okres zasiłkowy (za rok 2022);

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
 • za pośrednictwem  placówki pocztowej
 • osobiście
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznawany jest od miesiąca złożenia wniosku - nie wcześniej jednak, niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka - do 31 października każdego roku.

W okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. kwota zasiłku wynosi:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Wniosek na nowy okres zasiłkowy możesz składać od 1 sierpnia a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca danego roku.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme