baner_mops_190_1200.png
Shadow
 • Aby uzyskać pomoc osoba zainteresowana lub osoba działająca w jej imieniu powinna złożyć wniosek o udzieleniu pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
 • Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie:

- ustnej – bezpośrednio do pracownika socjalnego lub telefonicznie

- pisemnej – złożonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub przesłanej na adres siedziby:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. Starowiejska 2

34-730 Mszana Dolna
tel. (18) 33-10-094, (18) 33-19-971

 • W ciągu 14 dni pracownik socjalny jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
 • Celem wywiadu jest rozeznanie w sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby ubiegającej się o pomoc oraz wspólne opracowanie planu pomocy.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty, na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową rodziny.
 • Pomoc społeczna jest przyznawana w formie decyzji administracyjnej.
 • Stronie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Kierownika MOPS w Mszanie Dolnej.
 • Przyznane świadczenia mogą być realizowane w formie pieniężnej lub w naturze.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu),
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne oraz o okresach nieskładkowych,
 10. dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 11. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 12. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,
 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,
 15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 16. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 17. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 18. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 19. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej,
 20. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej,
 21. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
 22. oświadczenia o stanie majątkowym.
© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme