baner_mops_190_1200.png
Shadow

Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego będzie można składać od stycznia 2024 roku:

 • na piśmie,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 

Wnioski o wypłatę  dodatku osłonowego będzie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej ul. Piłsudskiego 58, 34-730 Mszana Dolna

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, przysługuje dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy - oświadczenie o dochodach

Dodatek osłonowy - klauzula informacyjna

 

WIDZISZ OSOBY W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI ?

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY ! W PORĘ UDZIELONA POMOC MOŻE URATOWAĆ CZYJEŚ ŻYCIE

W związku z okresem jesienno-zimowym, który jest szczególnie trudny dla osób bezdomnych  zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na zjawisko bezdomności w naszym Mieście.

Jeśli spotykasz  osobę bezdomną, potrzebującą pomocy REAGUJ, kieruj ją do instytucji pomocowych.

Nie wspieraj finansowo osoby bezdomnej, ponieważ utwierdzasz ją w bezdomności, w ten sposób nie pomagasz, lecz sprawiasz, że zostaje na ulicy.

Wykonany przez Ciebie telefon pod wskazane niżej numery alarmowe może uratować komuś życie.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 58, 34-730 Mszana Dolna, tel. 18 33 10 084
 • 997 – POLICJA
 • 999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
 • 998 – STRAŻ POŻARNA
 • 608 085 133 – STRAŻ MIEJSKA  (od poniedziałku do piątku)
 • 112 – SŁUŻBY RATOWNICZE

Przekaż osobie bezdomnej informację,  gdzie może otrzymać pomoc i wsparcie

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY ! W PORĘ UDZIELONA POMOC MOŻE URATOWAĆ CZYJEŚ ŻYCIE


W związku z okresem jesienno-zimowym, który jest szczególnie trudny dla osób bezdomnych zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na zjawisko bezdomności w naszym Mieście. Jeśli spotykasz osobę bezdomną, potrzebującą pomocy REAGUJ, kieruj ją do instytucji pomocowych. Nie wspieraj finansowo osoby bezdomnej, ponieważ utwierdzasz ją w bezdomności, w ten sposób nie pomagasz, lecz sprawiasz, że zostaje na ulicy. Wykonany przez Ciebie telefon pod wskazane niżej numery alarmowe może uratować komuś życie.
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 58, 34-730 Mszana Dolna, tel. 18 33 10 084
• 997 – POLICJA
• 999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
• 998 – STRAŻ POŻARNA
• 608 085 133 – STRAŻ MIEJSKA (od poniedziałku do piątku)
• 112 – SŁUŻBY RATOWNICZE


Przekaż osobie bezdomnej informację, gdzie może otrzymać pomoc iwsparcie.

asystemt

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Miasto Mszana Dolna planuje przystąpić do realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:
• dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu lub innym traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu.


Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.
W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.
W związku z krótkim terminem przekazania wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 5 września 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 58, 34-730 Mszana Dolna.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, proszone są o kontakt z pracownikami MOPS Mszana Dolna pod nr tel. 18 33 10 084.
Szczegóły Programu zawarte są pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego---edycja-2024

UWAGA ! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług Asystenta !

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme