baner_mops_190_1200.png
Shadow

oplatek2021.jpg

Uprzejmie informujemy że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej będzie nieczynny w dniu 24 grudnia 2021r. (Wigilia) w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. (Boże Narodzenie).

 

Korzystając z okazji składamy moc serdeczności, zdrowia,

radości z każdego dnia i dużo optymizmu.

Zespół MOPS

 

senior

 

 ZAPRASZAMY DO KLUBU SENIORA W MSZANIE DOLNEJ

 

senior1

Seniorze !!!  Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Miasta Mszana Dolna,
 • w wieku 60 +,
 • osobą nieaktywną zawodowo,
 • chcesz pomóc sobie i innym?

 

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+" !!!  Będziesz mógł skorzystać z zajęć aktywizacyjnych takich jak:

 • Zajęcia wokalne/teatralne
 • Zajęcia kulinarne
 • Warsztaty rękodzielnicze
 • Zajęcia z edukacji zdrowotnej
 • Zajęcia usprawniające
 • Wieczorki taneczne

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + muszą wypełnić deklarację zgłoszeniową - i złożyć dokumenty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Starowiejskiej 2 w Mszanie Dolnej (w siedzibie MOPS w godz. 8:00 do 15:00; tel. 18 33 10 084).

Deklarację uczestnictwa – można pobrać

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w godzinach 8:00-15:00);
 • ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 20 grudnia 2021 roku

 

DO POBRANIA:

plakat KLUB SENIORA

Deklaracja uczestnictwa

 Klauzula informacyjna

 

 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej do dnia 21 października 2022 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że Miasto Mszana Dolna przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo      orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym dla dzieci z orzeczeniem

o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie
w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program trwa od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do dnia 22 października 2021 roku.

 

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, lub
 • skany dokumentów wysłać na adres mailowy Ośrodka:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – tel: 18 33 10 084

 

Załączniki:

 Zalacznik-nr 8 - (karta zgłoszenia)

Zalacznik-nr-13- (klauzula AOON)

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie( kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty  528,00 zł – netto na osobę), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

Wniosek wraz z oświadczeniem należy składać w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna   w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  w nieprzekraczalnym  terminie  do 15 września  bieżącego roku.  

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać  w nieprzekraczalnym  terminie do 15 października bieżącego roku.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające  dochody członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku). Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w oświadczeniu będącym załącznikiem do wniosku .

W przypadku pełnoletniego ucznia należy dostarczyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki szkolnej.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez  refundacje poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Przy wystawieniu faktury lub rachunków należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisywanie faktury oraz nazewnictwa zakupionych artykułów.

 Faktury lub rachunki powinny zawierać pełną nazwę produktu podlegającego refundacji – istotne jest, aby np. obuwie i odzież miały adnotację  „sportowa”.

        Jeżeli zakupiony towar nie ma przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub rachunku, sprzedawca może to potwierdzić umieszczając na rachunku lub fakturze opis, pieczęć i czytelny podpis.

Paragony nie będą brane pod uwagę.

Wypłata stypendium nastąpi po przedłożeniu  opisanych wyżej rachunków . Termin i forma zostanie ustalona po przedłożeniu rachunków.

Rachunki lub faktury powinny potwierdzać poniesienie wydatków  związanych z procesem edukacyjnym ucznia, w szczególności zakupu:

 • podręczników szkolnych, encyklopedii, słowników, lektur szkolnych, atlasów historycznych i geograficznych, tablic matematycznych, pomocy dydaktycznych  itp.
 • przyborów szkolnych ,artykułów piśmiennych ,
 • plecaków, stroju sportowego wymaganego na zajęciach wychowania fizycznego:
 • biurka, fotel do biurka,
 • np. koszty abonamentu internetowego ( za okres danego roku szkolnego)
 • koszty wycieczki szkolnej lub „zielonej szkoły”,

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami można udokumentować na podstawie kserokopii faktury zbiorczej oraz zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, spodnie, buty) nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

 Zasiłek szkolny  może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. pożar, powódź lub inna klęska żywiołowa, nagła ciężka choroba, śmierć członka rodziny). Wniosek zał.2 i oświadczenie zał.3  o przyznanie zasiłku szkolnego (pomocy jednorazowej) należy złożyć w terminie  nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zdarzenie to powinno być należycie udokumentowane ( np. protokołem lub zaświadczeniem wystawionym przez odpowiednią instytucję).

  

WAŻNE  !!!

Rodzice/opiekunowie prawni nieletniego ucznia oraz pełnoletni uczniowie otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (np. zmiana m-sca zamieszkania ucznia, zaprzestania nauki przez ucznia, zwiększenie dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia).

Trwa kampania „Szczepimy się”. W najbliższą niedzielę, 5 września br. w Mszanie Dolnej przeprowadzona zostanie kolejna akcja szczepień. W Przychodni Miejskiej „Med”  przy ul. J. Matejki 13 od godz. 9:00 do 13:00  będzie można zaszczepić się preparatem Johnson & Johnson. To szansa na zaszczepienie się przeciw COVID-19 bez zapisów i kolejek

Miasto Mszana Dolna włączyło się w ogólnopolską kampanię informacyjną, która ma zachęcić mieszkańców do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

 • Podczas tego wydarzenia można się zaszczepić w komfortowy sposób.Osoby, które mają jakieś wątpliwości, mogą jeszcze czegoś się dowiedzieć na temat szczepionki.
 • Miasto aktywnie włącza się w akcję szczepień i ich promocji, dlatego, że wciąż jest duża grupa osób, która albo nie zaszczepiła się drugą dawką, albo nie zaszczepiła się wcale. Musimy przekonywać tych mieszkańców, żeby akcja szczepień przyniosła skutek i wygrać z chorobą.
 • Każdy może przyjść się zaszczepić prosto z ulicy, musi tylko posiadać swój numer PESEL.
© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme