baner_mops_190_1200.png
Shadow

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65+ z terenu miasta Mszana Dolna przy wykorzystaniu tzw. Opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”.

Treść ogłoszenia (PDF)

Mszana Dolna, dn. 09.05.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Starowiejska 2

34-730 Mszana Dolna

ODPOWIEDZI NR 2

NA PYTANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

O wartości poniżej 130.000 zł netto

na

„Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób  w wieku 65+ z terenu miasta Mszana Dolna przy wykorzystaniu tzw. Opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”.

 

 

 

Pytania:

1. Dotyczy komunikatów głosowych o włączeniu i wyłączeniu opaski oraz o konieczności naładowania baterii . (…) Wykonawca wnosi o rozszerzenie wymogu i dopuszczenie komunikatów w innej, aniżeli głosowej formie, a to np.: komunikatów dźwiękowych wraz z wibracją i wizualizacją (symbolu na ekranie urządzenia).

2. Dotyczy wymogu posiadania przez opaskę statusu wyrobu medycznego.

3. Dotyczy terminu na dostarczenie opaski zastępczej bądź wymiany wadliwej opaski.

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wskazanego w ust. III pkt 9) lit. c) i d) z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych?

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający zgodnie z pkt III 6 zapytania ofertowego utrzymuje wymóg formy głosowej.

.

Ad. 2.

Zamawiający jako kryterium oceny utrzymuje - parametry jakościowe - opaska jest wyrobem medycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010r.   o wyrobach medycznych  w wysokości 10%

Ad. 3.

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu..

                                                                                              Mszana Dolna, dn. 09.05.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Starowiejska 2

34-730 Mszana Dolna

ODPOWIEDZI NR 1

NA PYTANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

O wartości poniżej 130.000 zł netto

na

„Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób  w wieku 65+ z terenu miasta Mszana Dolna przy wykorzystaniu tzw. Opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”.

Pytania:

1. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym wskazuje jako preferowane ładowanie indukcyjne urządzenia. W związku z użyciem określenia "preferowane" Zamawiający nie będzie mógł wymagać takiej funkcjonalności od Wykonawców. Zapis określający jedynie zalecenie Zamawiającego nie ma realnego wpływu na to czy wybrany Wykonawca będzie posiadał daną funkcjonalność. Czy wobec powyższego, Zamawiający wymaga aby opaski bezpieczeństwa posiadały możliwość ładowania najprostszą metodą indukcyjną?

2. Zamawiający wymaga od uczestników postępowania wykazania doświadczenia w wykonaniu co najmniej 5 wdrożeń do różnych podmiotów –zamawiających ( w tym samorządów ) trwających min. 1 rok dla minimum 50 opasek w zakresie świadczenia usługi teleopieki świadczonej w systemie całodobowym (24h/7/365). Czy Zamawiający przy wyborze oferty będzie punktował dodatkowo Wykonawców, którzy wykażą doświadczenie w realizacji co najmniej 10 usług wskazanych jako warunek udziału w postępowaniu?

3. Czy Zamawiający wymaga aby opaski bezpieczeństwa posiadały rozwiązanie zabezpieczające przez przypadkowym naciśnięciem przycisku?

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający wymaga aby każda opaska musi posiadać ładowarkę sieciową przystosowaną do użytkowania w polskiej sieci energetycznej (230 V) oraz w gniazdkach używanych w Polsce (typ C lub E) z kablem. Preferowana ładowarka indukcyjna . W tym przypadku wymóg ładowarki indukcyjnej nie jest obowiązkowy.

Ad. 2.

Zamawiający nie będzie dodatkowo punktował Wykonawców, którzy wykażą się większą liczbą niż 5 wdrożeń usługi

Ad. 3.

Zamawiający nie wymaga opaski z tego typu zabezpieczeniem.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130. 000,00 zł

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zaprasza do złożenia oferty na:

 Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65 + z terenu miasta Mszana Dolnaprzy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu,systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizacjęusługi  „opieki na odległość”.

 

Do pobrania - Treść zapytania w załączniku

Mszana Dolna, dn. 28.04.2022 r.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 12.04.2022 r.  dotyczącego przedmiotu zamówienia:

„Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę ”opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65+ z terenu miasta Mszana Dolna przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”.

 

UZASADNIENIE

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z pkt. X „Informacje dodatkowe” ust. 3 zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo do unieważnienia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek oferty”.

Unieważnienie nastąpiło w związku z błędem pisarskim w zapytaniu ofertowym, który miałby znaczący wpływ na podpisanie umowy.

                                                                                                                                             KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Mszanie Dolnej

mgr Izabela Cież

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme