baner_mops_190_1200.png
Shadow

Osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu (Program "Czyste powietrze"), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wniosek o wydania zaświadczenia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2 – dział świadczeń rodzinnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

 

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto. Dochód wyliczany jest wg zasad określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Do dochodu nie wliczamy świadczenia wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).

 

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

  • rodziców (prawnych opiekunów),
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły lub kolegium.

W przypadku uczniów i wychowanków wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2020 r.) należy składać od 1.09.2020 r. do 15.09.2020 r. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2.  W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15.10.2020 r.

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w MOPS ul. Starowiejska 2 Mszana Dolna, nr tel. 18 33 10 084 wew. 2

Zbliża się nowy okres ustalania uprawnień do świadczeń. Przypominamy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Widzimy się w czerwcu 2021 r. i dopiero wówczas będą przyjmowane wnioski o kontynuacje tego świadczenia. Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

W bieżącym roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie:

  • - Świadczenia ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,
  • - Świadczeń rodzinnych,
  • - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

 

Od 1 lipca 2020r. przedmiotowe wnioski składać można drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2020r. w formie papierowej.

Zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS.

Izolacja domowa oraz ograniczone kontakty społeczne wynikające z zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 mogą dodatkowo negatywnie wypływać na relacje rodzinne, w tym eskalację przemocy domowej. 

Przypominamy, że wciąż można korzystać ze wsparcia jakie oferuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie.
Jeśli szukasz kontaktu w tej sprawie zadzwoń pod numer tel. 18 33 10 084.

Ofiara przemocy lub też inna osoba z jej otoczenia może rozpocząć procedurę "Niebieskiej Karty" czyli podjąć  działania mających na celu wyeliminowania przemocy domowej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Policją, służbą zdrowia, pedagogami, członkami GKRPA przeanalizują daną sprawę i podejmą odpowiednie kroki. 

"Niebieską Kartę" możesz zgłosić:

- pracownikowi socjalnemu MOPS
- policjantowi
- pedagogowi (prowadzą nadal zajęcia w formie zdalnej)
- lekarzowi/pielęgniarce 
- członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Można też nawiązać telefoniczny kontakt z psychologiem działającym w ramach Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie.

w czasie pandemii: pod nr tel. 662 428 556

w środy w godz. 8.00 do 10.00

w piątki w godz. 8.00 do 12.00

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme