baner_mops_190_1200.png
Shadow

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w trosce o zdrowie osób starszych, samotnychi niepełnosprawnych zwraca się z prośbą do całej społeczności mszańskiej o zwrócenie szczególnej uwagi na żyjące w naszych środowiskach osoby wymagające wsparcia. Zgłoszenia o osobach potrzebujących proszę kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej telefonicznie pod nr 18 33 10 084, lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ponadto zachęcam do pomocy nad naszymi sąsiadami –seniorami, w ramach pomocy sąsiedzkiej gdyż jest to najlepsza i najbezpieczniejsza forma pomocy.

 

 

 

1. Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych i poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

 

2. Często myj ręce - należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach.

 

3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust- dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 

4. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.

 

5. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy- zachowaj co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 

6. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

 

7. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu- Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
8. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie- opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

 

INFORMACJA

Zwracamy się z prośbą do wszystkich pacjentów chcących skorzystać z porady lekarskiej w Przychodni Miejskiej w Mszanie Dolnej, ul. Matejki 13 o rejestrację wyłącznie telefoniczną, zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia i sanepidu. Taki sposób rejestracji zmniejszy ilość pacjentów przebywających w poczekalni.
Podczas rozmowy telefonicznej z personelem rejestracji zostanie przeprowadzona ankieta dotycząca objawów chorobowych, pobytu za granicą i kontaktu z osobami, które były za granicą. Te działania mają na celu ochronę wszystkich Państwa przed zarażeniem koronawirusem.
Pacjenci, którzy potrzebują jedynie receptę na leki, proszeni są o podanie przez telefon listy potrzebnych leków. Następnie w umówionym czasie (np. na następny dzień) będą mogli telefonicznie poprosić o kod wypisanej recepty. Aby wykupić leki wystarczy podać w aptece otrzymany kod oraz numer pesel pacjenta.
Spodziewamy się ze strony Państwa mocnego odzewu na naszą prośbę dlatego uruchamiamy dodatkowy telefon.
Z tego powodu prosimy również o wyrozumiałość w oczekiwaniu na połączenie.
Przypominamy, że osoby, które przyjdą do Przychodni Miejskiej, powinny zachowywać około dwumetrowy odstęp między sobą.

Z wyrazami szacunku
Personel Przychodni Miejskiej
w Mszanie Dolnej, ul. Matejki 13

Telefony do Przychodni
18 33 10 028
18 33 10 078
nowy 601 606 782

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Starowiejskiej 2 wstrzymuje przyjmowanie petentów - tel. 18 3310 084. Osoby w pilnych sprawach będą przyjmowane - przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon (proszę dzwonić). Osoby samotne starsze i niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są o kontakt telefoniczny (18 3310084), w przypadku gdy wymagana jest pomoc w dowozie posiłków, zakupie produktów żywnościowych lub leków.

w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej;

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2

 1. 1. Przedmiot i zakres zamówienia:

1)  przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia w formie:

 1. a)  schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Miasto Mszana Dolna,
 2. b) schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Miasto Mszana Dolna,
 3. c)  noclegowni dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Miasto Mszana Dolna.

2)  podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym standardu podstawowych usług, poszerzonych o możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku w noclegowni i ogrzewalni lub całodziennego wyżywienia w schronisku oraz schronisku z usługami opiekuńczymi, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu o jakim mowa w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896),

3)   szacunkowa liczba osób w ciągu roku –1-2 osoby,

4) ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób, która uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które  wymagają pomocy w formie schronienia, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia  przez Wykonawcę od zawartej umowy.

5) każdorazowe umieszczenie osoby  będzie odbywać się na podstawie skierowania  lub  indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczenie w schronisku wydanej przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna.

 1. Miejsce realizacji usługi:

Miejscem realizacji usługi jest miejsce udzielenia schronienia.

 1. Wymagania:

1) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują  prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do  rejestru  placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez  wojewodę,

2) wykonawca musi spełniać warunki lokalowe, które spełniają standardy sanitarno – epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896),

3) odległość miejsca realizacji usługi od miasta Mszana Dolna nie może być większa niż 70 km

4) zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą. Utrudnienie, uniemożliwienie kontroli bądź negatywny wynik kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy. Podmioty nie spełniające w/w wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

 1. Wymagana dokumentacja: (kserokopie, oryginały do wglądu)

1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w ust 3 pkt. 1 i pkt. 2,

2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje  do dnia 31 grudnia 2019 r.,

3) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

4) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

5) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii,  pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go  reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,

6) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do  reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub  innego organu wykonawczego.

 1. Przewidywany termin realizacji usługi: od 1 stycznia 2020 r. do 31  grudnia 2020 r.
 2. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego  wymogom i o najniższej cenie. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie  wybrana oferta w najbliższej odległości od gminy Miasta Mszana Dolna.

 1. 7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu (formularz ofertowy) i wraz z wymaganymi dokumentami  wymienionymi w ust. 4 w następujący sposób:

 1. a) złożyć w siedzibie Zamawiającego,
 2. b) przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana dolna
 3. c) przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty należy złożyć do dnia 3 stycznia 2019 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Koszt usługi:

1) Cena powinna obejmować i być przedstawiona z rozbiciem na:

 1. a) dzienny koszt utrzymania w schronisku,
 2. b) dzienny koszt utrzymania w schronisku z usługami opiekuńczymi,
 3. c) dzienny koszt utrzymania w noclegowni,
 4. d)  miesięczna opłata za gotowość przyjęcia do  schroniska, noclegowni i schroniska z usługami opiekuńczymi.

Kwota odpłatności za pobyt w placówce naliczana będzie za faktycznie zrealizowany  czasookres pobytu w placówce. Koszt obliczany będzie jako iloczyn ilości dni pobytu oraz  stawki dziennej.

Opłata za utrzymanie miejsca w gotowości stosowana będzie w sytuacji niekorzystania z zabezpieczonego dla potrzeb Ośrodka miejsca w schronisku, w schronisku z usługami opiekuńczymi lub noclegowni.

Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

 1. Warunki płatności:

1) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z  wyłączeniem grudnia, za który rozlicznie  nastąpi do 29 grudnia 2020 r.

2) Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w  terminie 14 dni od daty wpłynięcia faktury do MOPS wraz z załączonym imiennym  wykazem osób objętych wsparciem w formie schronienia oraz ilością dni udzielonego  wsparcia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia u Wykonawcy. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m.in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Klauzula informacyjna.

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Mszanie Dolnej

mgr Izabela Cież

Mszana Dolna, dnia 27.12.2019 r.

 

 

Do pobrania:

 

1. Treść ogłoszenia (DOC)

2. Załącznik nr 1 - Wzór oferty cenowej (DOC)

3. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia (DOC)

4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna (DOC)

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme