baner_mops_190_1200.png
Shadow

w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej;

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2

 1. 1. Przedmiot i zakres zamówienia:

1)  przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia w formie:

 1. a)  schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Miasto Mszana Dolna,
 2. b) schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Miasto Mszana Dolna,
 3. c)  noclegowni dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Miasto Mszana Dolna.

2)  podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym standardu podstawowych usług, poszerzonych o możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku w noclegowni i ogrzewalni lub całodziennego wyżywienia w schronisku oraz schronisku z usługami opiekuńczymi, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu o jakim mowa w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896),

3)   szacunkowa liczba osób w ciągu roku –1-2 osoby,

4) ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób, która uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które  wymagają pomocy w formie schronienia, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia  przez Wykonawcę od zawartej umowy.

5) każdorazowe umieszczenie osoby  będzie odbywać się na podstawie skierowania  lub  indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczenie w schronisku wydanej przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna.

 1. Miejsce realizacji usługi:

Miejscem realizacji usługi jest miejsce udzielenia schronienia.

 1. Wymagania:

1) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują  prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do  rejestru  placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez  wojewodę,

2) wykonawca musi spełniać warunki lokalowe, które spełniają standardy sanitarno – epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896),

3) odległość miejsca realizacji usługi od miasta Mszana Dolna nie może być większa niż 70 km

4) zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą. Utrudnienie, uniemożliwienie kontroli bądź negatywny wynik kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy. Podmioty nie spełniające w/w wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

 1. Wymagana dokumentacja: (kserokopie, oryginały do wglądu)

1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w ust 3 pkt. 1 i pkt. 2,

2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje  do dnia 31 grudnia 2019 r.,

3) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

4) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

5) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii,  pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go  reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,

6) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do  reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub  innego organu wykonawczego.

 1. Przewidywany termin realizacji usługi: od 1 stycznia 2020 r. do 31  grudnia 2020 r.
 2. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego  wymogom i o najniższej cenie. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie  wybrana oferta w najbliższej odległości od gminy Miasta Mszana Dolna.

 1. 7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu (formularz ofertowy) i wraz z wymaganymi dokumentami  wymienionymi w ust. 4 w następujący sposób:

 1. a) złożyć w siedzibie Zamawiającego,
 2. b) przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana dolna
 3. c) przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty należy złożyć do dnia 3 stycznia 2019 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Koszt usługi:

1) Cena powinna obejmować i być przedstawiona z rozbiciem na:

 1. a) dzienny koszt utrzymania w schronisku,
 2. b) dzienny koszt utrzymania w schronisku z usługami opiekuńczymi,
 3. c) dzienny koszt utrzymania w noclegowni,
 4. d)  miesięczna opłata za gotowość przyjęcia do  schroniska, noclegowni i schroniska z usługami opiekuńczymi.

Kwota odpłatności za pobyt w placówce naliczana będzie za faktycznie zrealizowany  czasookres pobytu w placówce. Koszt obliczany będzie jako iloczyn ilości dni pobytu oraz  stawki dziennej.

Opłata za utrzymanie miejsca w gotowości stosowana będzie w sytuacji niekorzystania z zabezpieczonego dla potrzeb Ośrodka miejsca w schronisku, w schronisku z usługami opiekuńczymi lub noclegowni.

Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

 1. Warunki płatności:

1) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z  wyłączeniem grudnia, za który rozlicznie  nastąpi do 29 grudnia 2020 r.

2) Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w  terminie 14 dni od daty wpłynięcia faktury do MOPS wraz z załączonym imiennym  wykazem osób objętych wsparciem w formie schronienia oraz ilością dni udzielonego  wsparcia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia u Wykonawcy. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m.in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Klauzula informacyjna.

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Mszanie Dolnej

mgr Izabela Cież

Mszana Dolna, dnia 27.12.2019 r.

 

 

Do pobrania:

 

1. Treść ogłoszenia (DOC)

2. Załącznik nr 1 - Wzór oferty cenowej (DOC)

3. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia (DOC)

4. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna (DOC)

 

Przed nami kolejny okres zimowy 

Szczególnym zainteresowaniem powinno się obejmować osoby bezdomne, samotne, chore i niepełnosprawne. Pomimo aktualnie sprzyjających warunków atmosferycznych ta pora roku jest bardzo trudna dla osób pozostających bez dachu nad głową. Zmienne warunki atmosferyczne jak również możliwość pojawienia się ujemnych temperatur mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu co bezpośrednio zagraża życiu.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej stale współpracuje zprzedstawicielami Policji, Straży Miejskiej oraz pielęgniarkami środowiskowymi. Współpraca ta ma na celu objęcie osób zależnych kompleksowym wsparciem.


Zaplanowanym działaniem jest między innymi regularne monitorowanie miejsc niemieszkalnych, pustostanów w których mogą gromadzić się osoby bezdomne. To działanie realizowane przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pozwoli na dotarcie z pomocą do osób samotnych i bezdomnych.

MOPS na mocy podpisanej umowy, współpracuje ze schroniskiem w Nowym Sączu. Ta współpraca gwarantuje zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego. Osoba bezdomna, która wyrazi chęć skierowania do schroniska może zostać skierowana do schroniska. Jednak warunkiem otrzymania wsparcia w formie tymczasowego miejsca noclegowego jest bycie trzeźwym i zachowanie trzeźwości podczas pobytu w placówce.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.

Apelujemy !!!

aby każdą informację o osobach, których sytuacja w naszej ocenie jest trudna, nietypowa i wymagająca interwencji, przekazali Państwo służbom pomocowym. Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę, a nawet uratować zdrowie i życie osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji.

Wszelkie informacje na temat osób potrzebujących pomocy należy zgłaszać do wyznaczonych służb:

 1. numer alarmowy "112",
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej siedziba przy ul. Starowiejskiej 2, tel. 18 33-10-084
 3. Straż Miejska tel. 18 33-10-622 wew. 211 lub 608-085-133 (również w soboty i niedziele),
 4. Policja - tel. 997

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zaprasza do składania ofert na realizację w 2020 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły w załączniku

W dniu 9 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Burmistrz Miasta Mszana Dolna Anna Pękała podpisała LIST INTENCYJNY dotyczący przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. ,,Małopolski Tele Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Działając w duchu partnerstwa, Strony niniejszego Listu Intencyjnego wyrażają wolę współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców danej gminy oraz włączenie do niego osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania. W ramach projektu niesamodzielni Małopolanie uzyskają wsparcie w zakresie usług Centrum Teleopieki polegające również na możliwości uzyskania opaski, która działa jak mały telefon komórkowy – pozwala na połączenie z centrum medycznym za pomocą jednego przycisku. W ten sposób mogą się z nią skontaktować pracownicy centrum, ale także jej bliscy.

Zadaniem Gminy jest inicjowanie i wspieranie wzajemnej współpracy w zakresie rekrutacji Uczestników do projektu ,,Małopolski Tele Anioł” w szczególności poprzez:

 • dotarcie z informacją o projekcie do osób niesamodzielnych z terenu Miasta Mszana Dolna (starszych, chorych, niepełnosprawnych) oraz ich rodzin, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej  z podstawowych czynności dnia codziennego,
 • pomoc tym osobom w pozyskaniu i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do projektu oraz ewentualne przesłanie formularza do Biura projektu ,,Małopolski Tele Anioł”.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Projektu Małopolski Tele-Anioł wraz z wzorem Formularza dostępne są na stronie internetowejhttps://www.malopolska.pl/teleaniol oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejskiej 2.

 Małopolski Tele Anioł

Trwa nabór do programu! Zapraszamy osoby, które nie radzą sobie z napięciem emocjonalnym i stresem

Nie radzisz sobie z napięciem emocjonalnym i stresem? Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o sobie samym, zdobyć wiedzę na temat skutecznych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez użycia siły? Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej? Nie panujesz nad emocjami! Miewasz niekontrolowane wybuchy złości i ranisz swoim zachowaniem najbliższych członków rodziny? Nie wiesz jak naprawić popsute relacje z rodziną? Chcesz pozyskać wiedzę i umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć? Masz doskonałą okazję by zmienić swoje życie i poprawić relacje z innymi!

Udział w programie pozwoli Ci na zdobycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie przy pomocy dialogu i negocjacji, bez stosowania agresji.

Zapraszamy wszystkie osoby mające trudności w relacjach z innymi, zauważające trudności z rozpoznawaniem przeżywanych emocji oraz z ich samokontrolą. Zachęcamy osoby, które stosują agresję w osiąganiu celów i rozwiązywanie konfliktów do zgłaszania swojego udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Swój udział można zgłaszać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15 w pokoju 138a w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (ul. Józefa Marka 9) lub pod numerem telefonu (18) 33-37-912. Szczegółowych informacji udziela Pani Joanna Kuźniacka.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme