baner_mops_190_1200.png
Shadow

Ogłoszenie o naborze na wolne

Stanowisko urzędnicze

na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MSZANIE DOLNEJ

 

ogłasza nabór na stanowisko Inspektora d/s świadczeń rodzinnych i wychowawczych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

 1. Starowiejska 2, 34 – 730 Mszana Dolna

 

 1. Liczba lub wymiar etatu: 1

 

 1. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • doświadczenie zawodowe na identycznym stanowisku,
 • co najmniej roczny staż pracy,
 • wykształcenie wyższe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: administracja, prawo, ekonomia,
 • posiadane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych,
 • doskonała znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • umiejętność organizacji czasu pracy,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość pakietu Office i innych,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • obsługa interesantów (udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji),
 • prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie: świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w w/w sprawach,
 • prowadzenie windykacji i egzekucji nienależnie pobranych świadczeń,
 • przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
 • przygotowywanie sprawozdawczości w w/w obszarach,
 • podejmowanie działań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku osób pracujących i przebywających poza granicami Polski,
 • przygotowywanie stosownych zaświadczeń dla świadczeniobiorców,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zleconych zadań.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 • warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca administracyjno - biurowa.

 

 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów oraz program komputerowy do obsługi świadczeń.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS Mszana Dolna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:

 

 • podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
 • podpisany list motywacyjny i referencje,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie) poświadczone za zgodność z oryginałem,
 • kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem,
 • kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016,  poz. 902 z późn. zm.)” i podpisem kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2 (dalej: MOPS),
 • pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2,
 • w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego – pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę usług administracji publicznej e-PUAP,

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i  wychowawczych”.

 

Składanie dokumentów:

 • termin składania dokumentów: do dnia 8 marca 2018 r. do godz. 15.00. Liczy się data wpływu do MOPS,
 • aplikacje, które wpłyną do MOPS po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

 • z Regulaminem naboru można się zapoznać w MOPS oraz w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej (dalej: BIP),
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 33-10-084,
 • osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,
 • osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej,
 • dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MOPS zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 • dokumenty kandydatów, których oferty zostały odrzucone nie będą odsyłane, będą mogli dokonywać odbioru dokumentów osobiście, za potwierdzeniem,
 • w ciągu trzech dni od dnia zakończenia naboru w BIP zostanie zamieszczona lista osób spełniających wymagania formalne oraz termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Planowane zatrudnienie od dnia 15 marca 2018 r.

 

 

(-)  mgr Izabela Cież

KIEROWNIK MOPS

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Okres przejściowy
Przejęliśmy ok. 68 tysięcy spraw niezałatwionych przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Stanowi to dla nas ogromne wyzwanie. Planujemy jednak możliwie szybkie uporządkowanie przejętych spraw i zreorganizowanie sposobu ich załatwiania. Chcemy, aby gminy mogły jak najszybciej przystąpić do wypłacania wszystkich należnych świadczeń. Oczywiście nie nastąpi to od razu. Wobec skali zadania z pewnością początki będą trudne.

Już teraz dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i współpracę.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Mamy przy tym nadzieję, że – w oparciu o analizę danych – uda nam się wypracować standardy informowania Państwa o przewidywanym czasie realizacji sprawy, który oparty będzie o ujednolicone i zobiektywizowane zasady kolejności rozpatrywania spraw.

W trosce o przyśpieszenie realizacji spraw zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami poprzez przygotowany przez nas formularz.
https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Rops

Na wszystkie zapytania przekazane w ten sposób będziemy starali się udzielić informacji w jak najszybszym czasie.

Kwestie logistyczne:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie realizuje nowo przejęte zadanie w tych samych lokalizacjach, w których do tej pory było ono realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Nie zmieniły się też numery telefonów:
w Krakowie – ul. Juliusza Lea 112, tel. 12 430 29 73,
w Tarnowie – al. Solidarności 5-9, tel. 728 431 372, 660 561 0787,
w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52, tel. 728 431 373, 606 823 226.

Pracujemy w następujących godzinach:
w poniedziałek od 9.00 do 17.00,
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

 

Ze względu na znaczną liczbę osób oczekujących na udzielenie informacji przepraszamy za ewentualne utrudnienia w kontakcie osobistym i telefonicznym.

 

 

Wsparcie dla osób starszych, samotnych i bezdomnych ZIMA 2017/2018

W związku z ewentualnym nagłym spadkiem temperatury, zwracam się po raz kolejny z apelem do mieszkańców Mszany Dolnej o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy i wsparcia oraz osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta oraz podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu skuteczną koordynację przedsięwzięć podejmowanych dla ochrony najbardziej potrzebujących, w szczególności w celu zapobiegania zamarznięciom. Każdy sygnał będzie niezwykle cenny, a szybka i właściwa reakcja może uratować ludzkie życie.

Wszelkie informacje na temat osób potrzebujących pomocy należy zgłaszać do wyznaczonych służb:

 1. numer alarmowy "112",
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej siedziba przy ul. Starowiejskiej 2, tel. 18 33-10-084 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30),
 3. oficer dyżurny Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej - tel. 18 33-10-622 wew. 211 lub 608-085-133 (również w soboty i niedziele),
 4. Policja - tel. 997 lub 18 33-10-007.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że dzień 22 grudnia 2017 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.

 

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme