baner_mops_190_1200.png
Shadow

rodzina500

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mszanie Dolnej uprzejmie informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 + na nowych zasadach będzie można składać:

 • online od 1 lipca 2019 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS)
 • drogą tradycyjną od 1 sierpnia 2019 r. (w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub listownie pocztą).

 

Druki do pobrania w MOPS Mszana Dolna ul. Starowiejska 2 lub na stronie internetowej MOPSu Mszana Dolna http://mops.mszana-dolna.pl/

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

           

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Ponadto przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie ustalane w drodze decyzji administracyjnej. Rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji nie ma wypływu na wypłatę świadczenia.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Ponadto od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku, aby otrzymać 500+ z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowy została wybrana Pani Teresa Moskal zam. w Limanowej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Teresa Moskal jako jedyna złożyła dokumenty aplikacyjne i spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazały bardzo dobrą teoretyczną i praktyczną znajomość zagadnień wymaganych na w/w stanowisku.

 

 

Nie wyrzucajmy do śmietnika rzeczy nam niepotrzebnych, które mogą się komuś przydać

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, można zgłaszać chęć oddania (nieodpłatnie) rzeczy używanych tj. mebli, sprzętu AGD, ubrań, art. dziecięcych i innych.

Informacje o darach umieścimy na naszej stronie WW w dziale Baza zgłoszeń

Zarówno przedmioty, jak i ich zapotrzebowanie, można zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2, tel. 18 33 10 084.

Prosimy, aby rzeczy przekazywane były w dobrym stanie.

 

na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MSZANIE DOLNEJ

 

ogłasza nabór na stanowisko księgowego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej,
ul.
Starowiejska 2, 34 – 730 Mszana Dolna

 

I. Stanowisko urzędnicze: księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – ½ wolnego etatu

 

Nabór dotyczy zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nieprzekraczający 3 miesięcy, w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wybrany kandydat, o którym mowa w zdaniu poprzednim może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

II.Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. co najmniej roczny staż pracy,
 4. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wykształcenie wyższe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. znajomość regulacji prawnych, w szczególności z zakresu: zagadnień rachunkowości budżetowej, znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych KPA, ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych oraz ustawy o pomocy społecznej.
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

III. Wymagania dodatkowe:

Ogólna znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym, osób fizycznych, samorządzie gminnym, kodeksu pracy, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.

 1. Dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, samodzielność,
 2. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office, mile widziana znajomość programu Płatnik oraz programów księgowych do obsługi pełnej księgowości,
 3. Umiejętność pracy w zespole, dobra motywacja do pracy, dobra organizacja pracy, łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku księgowego ośrodka:

 1. Obsługa programu Districtus w tym m.in.: sporządzanie list płac, zaświadczeń, deklaracji PIT,
 2. Obsługa programu Płatnik w tym in. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
 3. Obsługa programu finansowo – księgowego T-Soft w tym ewidencja wydatków i dochodów,
 4. Sporządzanie sprawozdań do GUS,
 5. Sporządzanie przelewów elektronicznych,
 6. Sporządzanie projektów budżetu, oraz sporządzanie wniosków o zmianę w planie finansowym po stronie dochodów i wydatków,
 7. Sporządzanie kwartalnych zapotrzebowań na środki finansowe do MUW oraz rozliczenia dotacji w tym zakresie,
 8. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych PŚT i wartości niematerialnych i prawnych,
 9. Wykonywanie innych poleceń głównego księgowego.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 Stanowisko: urzędnicze – księgowy

 1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu
 2. Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2,
 3. Praca jednozmianowa,
 4. Praca przy komputerze

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS Mszana Dolna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie) poświadczone za zgodność z oryginałem,
 9. kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem,
 10. kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 11. kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 12. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji „ i podpisem kandydata.

 

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-11 lub brak wymogu określonego w pkt 12 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2 (dalej: MOPS),
 2. pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2,
 3. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego – pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę usług administracji publicznej e-PUAP,

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko księgowy w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej”.

 

Składanie dokumentów:

 1. termin składania dokumentów: do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00. Liczy się data wpływu do MOPS,
 2. aplikacje, które wpłyną do MOPS po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

 1. z Regulaminem naboru można się zapoznać w MOPS oraz w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej (dalej: BIP),
 2. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 33-10-084,
 3. osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,
 4. osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane,
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej,
 6. dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MOPS zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 7. dokumenty kandydatów, których oferty zostały odrzucone nie będą odsyłane, będą mogli dokonywać odbioru dokumentów osobiście, za potwierdzeniem,
 8. w ciągu trzech dni od dnia zakończenia naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ośrodka zostanie zamieszczona lista osób spełniających wymagania formalne oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

(-)  mgr Izabela Cież

  KIEROWNIK MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przekazuje informację MRPiPS dotyczącą uruchomienia na Portalu Informacyjno – Usługowym Emp@tia, pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych,mapę żłobków i klubów dziecięcych. Narzędzie to, ma na celu ułatwienie rodzicom znalezienie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jak również zwiększenie czujności na tego typu instytucje dziecięce działające nielegalnie, tj. bez wpisu do rejestru.

 

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme